Philips Daily Collection מדריך

Philips Daily Collection
7.4 · 1
PDF מדריך
 · 2 עמודים
אנגלית
מדריךPhilips Daily Collection
English
Bun warming (HD2596 only)
At step 3, turn the browning control
to the bun warming function ( ).
Note: Never put the rolls to be
warmed up directly on top of the
toaster. Always use the warming rack
to avoid damage to the toaster.
Dansk
Opvarmning af boller (kun
HD2596)
I trin 3 skal du dreje risteindstillingen
til funktionen til opvarmning af boller
( ).
Bemærk: Læg aldrig bollerne, der
skal varmes op, direkte oven på
brødristeren. Brug altid bolleristen
for at undgå at beskadige
brødristeren.
Español
Calentamiento de bollos (sólo
modelos HD2596)
En el paso 3, gire el control
de tostado hasta la función de
calentamiento de bollos ( ).
Nota: No coloque nunca los bollos
que desea calentar directamente
encima del tostador. Use siempre
la rejilla calientabollos para evitar
daños en el tostador.
Suomi
Sämpylän lämmittäminen
(vain mallissa HD2596)
Käännä paahtoasteen valitsin
kohtaan lämmitystoiminto ( )
vaiheessa 3
Huomautus:
Älä koskaan lämmitä
sämpylöitä suoraan leivänpaahtimen
päällä. Käytä aina lämmitystelinettä,
ettet vahingoita leivänpaahdinta.
Nederlands
Broodje opwarmen (alleen
HD2596)
Draai bij stap 3 de bruiningsknop
naar de opwarmfunctie ( ).
Opmerking: Leg de broodjes die u
wilt opwarmen nooit boven op de
broodrooster. Gebruik het opwarmrek
om schade aan de broodrooster te
voorkomen.
Norsk
Varme bolle (kun HD2596)
I trinn 3 vrir du bruningsbryteren til
varmefunksjonen for boller ( ).
Merknad: Rundstykkene som skal
varmes opp, må aldri legges rett på
toppen av brødristeren. Bruk alltid
varmestativet for å unngå skade på
brødristeren.
Português
Aquecimento de pão (apenas na
HD2596)
No passo 3, rode o controlo
de torragem para a função de
aquecimento de pão ( ).
Nota: Nunca coloque os pãezinhos
a aquecer directamente em cima da
torradeira. Utilize sempre a gre ha
de aquecimento para evitar danicar
a torradeira.
Deutsch
Aufwärmen von Brötchen (nur
HD2596)
Wählen Sie bei Schritt 3
als Bräunungseinstellung die
Brötchenaufwärmfunktion ( ) aus.
Hinweis: Legen Sie die Brötchen zum
Aufbacken niemals direkt auf den
Toaster. Verwenden Sie immer den
Brötchenaufsatz, um Beschädigungen
des Toasters zu vermeiden.
Ελληνικά
Ζέσταμα για ψωμάκια (μόνο για
το μοντέλο HD2596)
Στο βήμα 3, ρυθμίστε τον έλεγχο
ροδίσματος στη λειτουργία
ζεστάματος για ψωμάκια ( ).
Σημείωση: Μην βάζετε ποτέ τα
ψωμάκια που θέλετε να ζεστάνετε
κατευθείαν πάνω στη φρυγανιέρα.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντα
τη σχάρα ζεστάματος, προκειμένου
να μην καταστραφεί η φρυγανιέρα.
Français
Réchauffage de petits pains
(HD2596 uniquement)
À l’étape 3, tournez la commande
de brunissage sur la fonction
réchauffage de petits pains ( ).
Remarque : Ne mettez jamais les
petits pains à réchauffer directement
sur le grille-pain. Utilisez toujours
la grille de réchauffage pour éviter
d’endommager le grille-pain.
Italiano
Riscaldamento panini (solo per il
modello HD2596)
Al passaggio 3, impostare il controllo
della doratura sulla funzione di
riscaldamento panini ( ).
Nota: Non mettere mai i panini da
riscaldare direttamente sulla parte
superiore del tostapane. Usare sempre
la griglia scaldabriosche per evitare
danni al tostapane.
Svenska
Uppvärmning (endast HD2596)
I steg 3 vrider du rostningsreglaget
till uppvärmningsfunktionen ( ).
Kommentar: Lägg aldrig småbröd för
uppvärmning direkt ovanpå brödrosten.
Undvik att brödrosten skadas genom
att alltid använda uppvärmningsstället.
Türkçe
Poğaça ısıtma (sadece HD2596
modelinde)
Adım 3’te, kızartma ayarı düğmesini
poğaça ısıtma işlevine getirin ( ).
Not: Isıtılacak poğaçaları kesinlikle
doğrudan ekmek kızartma makinesinin
üzerine koymayın. Cihaza zarar vermemek
için mutlaka ısıtma rafını kullanın.
English
Toast, reheat, or defrost bread (g. 3) and sandwich (g.4):
Follow the steps
a, b, c, d.
At step
b (g.3) or step c (g.4), select reheat ( ), defrost ( ), or the desired
browning setting.

Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread or sandwich.

Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread or sandwich.

Note:

You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the

stop button ( ) on the toaster.

HD2597 only: when toasting sandwich, if the lled baskets get stuck inside the

appliance, remove the plug from the wall socket, let the appliance cool down
completely and carefully remove the baskets from the appliance.
Dansk
Rist, genopvarm eller optø brød (g. 3) og sandwich (g. 4):
Følg trin
a, b, c, d.
I trin
b (g. 3) eller trin c (g. 4) kan du vælge at genopvarme ( ), optø ( ) eller
vælge den ønskede risteindstilling.

Vælg en lav indstilling (1-2) til let ristet brød eller sandwich.

Vælg en høj indstilling (5-7) for at få mørkere ristet brød eller sandwich.

Bemærk:

Du kan når som helst afbryde ristningen og få brødet til at springe op ved at trykke på

stopknappen ( ) på brødristeren.

Kun HD2597: Hvis de fyldte kurve sætter sig fast i apparatet ved tilberedning af

sandwich, skal stikket tages ud af stikkontakten, og apparatet skal køle helt af. Herefter
kan kurvene forsigtigt tages ud.
Deutsch
Toasten, Aufwärmen und Auftauen von Brot (Abb. 3) und Sandwiches (Abb. 4):
Folgen Sie den Schritten a, b, c, d.
Wählen Sie bei Schritt b (Abb. 3) oder Schritt c (Abb. 4) „Aufwärmen“ ( ),
„Auftauen“ ( ) oder die gewünschte Bräunungseinstellung aus.

Wählen Sie eine niedrigere Stufe (1 – 2) für leicht getoastetes Brot oder Sandwich aus.

Wählen Sie eine höhere Stufe (5 – 7) für dunkel getoastetes Brot oder Sandwich aus.

Hinweis:

Sie können den Toastvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopptaste ( )

am Toaster drücken. Das Brot wird sofort ausgeworfen.

Nur HD2597: Wenn beim Toasten eines Sandwiches die gefüllten Körbe im Gerät

stecken bleiben, ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen,
und entfernen Sie die Körbe vorsichtig aus dem Gerät.
Ελληνικά
Φρυγάνισμα, αναθέρμανση ή απόψυξη ψωμιού (εικ. 3) και σάντουιτς (εικ. 4):
Ακολουθήστε τα βήματα
a, b, c, d.
Στο βήμα
b (εικ. 3) ή στο βήμα c (εικ. 4), επιλέξτε αναθέρμανση ( ), απόψυξη ( )
ή την επιθυμητή ρύθμιση ροδίσματος.

Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (1-2) για ελαφρά φρυγανισμένο ψωμί

ή σάντουιτς.

Επιλέξτε μια υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (5-7) για πολύ φρυγανισμένο ψωμί ή

σάντουιτς.
Σημείωση:

Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος και να βγάλετε το ψωμί

οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, πατώντας το κουμπί STOP ( ) στη φρυγανιέρα.

Μόνο για το μοντέλο HD2597: αν φρυγανίζετε σάντουιτς και τα γεμάτα καλαθάκια

κολλήσουν στο εσωτερικό της συσκευής, βγάλτε το φις από την πρίζα, αφήστε
τη συσκευή να κρυώσει εντελώς και αφαιρέστε προσεκτικά τα καλαθάκια από τη
συσκευή.
Español
Tostar, recalentar o descongelar pan (Fig. 3) y sándwich (g.4):
Siga los pasos
a, b, c, d.
En el paso
b (g.3) o el paso c (g.4), seleccione recalentar ( ), descongelar ( ), o la
intensidad de tostado deseada.

Seleccione una posición baja (1 - 2) si desea pan o sándwich ligeramente tostados.

Seleccione una posición alta (5 - 7) si desea pan o sándwich muy tostados.

Nota:

Puede detener el proceso de tostado y sacar el pan en cualquier momento pulsando el

botón de parada ( ) del tostador.

Sólo modelo HD2597: si al tostar un sándwich, las cestas con pan se quedan atascadas

en el aparato, desenchúfelo, deje que se enfríe completamente y saque con cuidado las
cestas.
Suomi
Paahda, lämmitä uudelleen tai sulata leipiä (kuva 3) ja voileipiä (kuva 4):
Noudata vaiheita
a, b, c ja d.
Valitse uudelleenlämmityksen ( ), sulatuksen ( ) tai haluamasi paahtoasteen asetus
vaiheessa b (kuva 3) tai vaiheessa c (kuva 4).

Valitse matala asetus (1–2) vaaleaa paahtoa varten.

Valitse korkea asetus (5–7) tummaa paahtoa varten.

Svenska
Rosta, värm upp eller tina bröd (bild 3) och smörgås (bild 4):
Följ stegen
a, b, c, d.
I steg
b (bild 3) eller steg c (bild 4) väljer du värm upp ( ), tina ( ) eller önskad
rostningsinställning.

Välj en låg inställning (1–2) för lättrostat bröd eller smörgås.

Välj en hög inställning (5–7) för mörkrostat bröd eller smörgås.

Kommentar:

Du kan stoppa rostningen och få brödet att hoppa upp när som helst genom att trycka

på stoppknappen ( ) på brödrosten.

Endast HD2597: Om de fyllda korgarna fastnar inne i apparaten, tar du ut kontakten ur

vägguttaget, låter apparaten svalna helt och tar försiktigt bort korgarna från apparaten.
Türkçe
Ekmeği (şek. 3) veya sandviçi (şek. 4) kızartma, tekrar ısıtma veya buzunu çözme:
a, b, c, d adımlarını izleyin.
Adım
b (şek.3) veya adım c (şek.4), yeniden ısıtma ( ), buz çözme ( ) ya da istenen
kızartma ayarını seçin.

Az kızarmış ekmek veya sandviç için düşük bir ayar (1-2) seçin.

Çok kızarmış ekmek veya sandviç için yüksek bir ayar (5-7) seçin.

Not:

İstediğiniz zaman ekmek kızartma makinesinin durdurma ( ) düğmesine basarak

kızartma işlemini durdurabilir ve ekmeğinizi çıkartabilirsiniz.

Sadece HD2597 modelinde: ekmek kızartırken dolu sepetler cihazın içinde sıkışırsa

şi prizden çekin, cihazın tamamen soğumasını bekleyin ve dikkatli bir şekilde sepetleri
cihazdan çıkarın.
Huomautus:

Voit keskeyttää paahtamisen ja nostaa leivän ylös milloin tahansa painamalla paahtimen

STOP-painiketta ( ).

Vain mallissa HD2597: jos korit juuttuvat täysinä paahtimeen paahtamisen aikana, irrota

virtajohto pistorasiasta, anna laitteen jäähtyä kunnolla ja poista sitten korit paahtimesta
varovaisesti.
Français
Grillez, réchauffez ou décongelez du pain (g. 3) et des croque-monsieur (g.4) :
Suivez les étapes a, b, c, d.
À l’étape
b (g.3) ou c (g.4), sélectionnez réchauffer ( ), décongeler ( ) ou le
degré de brunissage souhaité.

Sélectionnez un réglage bas (1-2) pour obtenir des tranches de pain ou des croque-

monsieur légèrement dorés.

Sélectionnez un réglage élevé (5-7) pour obtenir un brunissage plus prononcé.

Remarque :

Vous pouvez interrompre le brunissage et éjecter le pain à tout moment en appuyant

sur le bouton d’arrêt ( ) du grille-pain.

HD2597 uniquement : lorsque vous faites griller des croque-monsieur, si les grilles

chargées de pain restent bloquées dans l’appareil, débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir complètement avant de retirer les grilles avec précaution.
Italiano
Tostatura, riscaldamento o scongelamento di pane (g. 3) e sandwich (g. 4):
Seguire i passaggi
a, b, c, d.
Al passaggio
b (g. 3) o c (g. 4), selezionare riscaldamento ( ), scongelamento ( ) o
l’impostazione di doratura desiderata.

Selezionare un’impostazione bassa (1-2) per pane o sandwich leggermente dorati.

Selezionare un’impostazione alta (5-7) per pane o panini ben dorati.

Nota:

Per interrompere il processo di tostatura e far uscire il pane, è possibile premere il

pulsante di arresto ( ) in qualsiasi momento.
Solo per il modello HD2597: se, una volta riempiti, i cestelli si incastrano all’interno
dell’apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente a muro, lasciare raffreddare
l’apparecchio e rimuovere con cautela i cestelli dall’apparecchio.
Nederlands
Roosteren, opnieuw opwarmen of ontdooien: brood (g. 3) en tosti’s (g. 4):
Volg stap
a, b, c, d.
Kies bij stap
b (g. 3) of stap c (g. 4) heropwarmen ( ), ontdooien ( ), of de
gewenste bruiningsstand.

Kies een lage stand (1-2) voor lichtgeroosterd brood of een lichtgeroosterde tosti.

Kies een hoge stand (5-7) voor donker geroosterd brood of een donker geroosterde

tosti.
Opmerking:

U kunt het roosterproces op ieder gewenst moment onderbreken en het brood

omhoog laten komen door op de stopknop ( ) op de broodrooster te drukken.

Alleen HD2597: als de gevulde broodrekjes in het apparaat vast komen te zitten, haal

dan de stekker uit het stopcontact, laat het apparaat volledig afkoelen en verwijder
vervolgens voorzichtig de rekjes.
Norsk
Riste, varme opp eller tine brød (g. 3) og smørbrød (g. 4):
Følg trinnene
a, b, c, d.
I trinn
b (g. 3), eller trinn c (g. 4) må du velge varme opp ( ), tine ( ), eller ønsket
bruningsinnstilling.

Velg en lav innstilling (1–2) for lyst ristet brød eller smørbrød.

Velg en høy innstilling (5–7) for mørkere ristet brød eller smørbrød.

Merknad:

Du kan stoppe brødristingsprosessen og ta ut brødskivene når du vil, ved å trykke på

stoppknappen ( ) på brødristeren.

Kun HD2597: Hvis du rister smørbrød og de fylte brødkurvene setter seg fast inne i

apparatet, tar du støpselet ut av stikkontakten, lar apparatet avkjøles helt, og tar kurvene
forsiktig ut av apparatet.
Português
Aquecer, descongelar ou tostar pão (g. 3) e pão de forma (g.4):
Siga os passos
a, b, c, d.
No passo
b (g.3) ou no passo c (g.4), seleccione a regulação para aquecer ( ),
descongelar ( ) ou o grau de torragem pretendido.

Seleccione uma regulação baixa (1-2) para pão ou pão de forma ligeiramente tostado.

Seleccione uma regulação alta (5-7) para pão ou pão de forma bastante tostado.

Nota:

Pode interromper o processo de torragem e fazer saltar o pão a qualquer momento,

premindo o botão de paragem ( ) na torradeira.

Apenas na HD2597: quando torrar fatias de pão de forma, se os cestos cheios carem

presos no interior do apare ho, retire a cha da tomada eléctrica, deixe o apare ho
arrefecer completamente e retire os cestos do apare ho com cuidado.
6
5

HD2596

English
Cleaning
Warning: Never use scouring pads,
abrasive cleaning agents or aggressive
liquids to clean the appliance.
Dansk
Rengøring
Advarsel:
Brug aldrig skuresvampe eller
skrappe rengøringsmidler til rengøring af
apparatet.
Deutsch
Reinigung
Warnung:
Benutzen Sie zum Reinigen
des Geräts keine Scheuerschwämme und
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten.
Ελληνικά
Καθαρισμός
Προειδοποίηση:
Μην χρησιμοποιείτε
ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά
καθαριστ κά ή υγρά με μεγάλη οξύτητα
για να καθαρίσετε τη συσκευή.
Nederlands
Reiniging
Waarschuwing:
Gebruik geen
schuursponsjes, schurende
schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen om het apparaat schoon te
maken.
Norsk
Rengjøring
Advarsel:
Bruk aldri skureputer, slipende
rengjøringsmidler eller aggressive væsker
til å rengjøre apparatet.
Português
Limpeza
Aviso:
Nunca utilize esfregões, agentes de
limpeza abrasivos ou líquidos agressivos
para limpar o aparelho.
Svenska
Rengöring
Varning:
Använd aldrig skursvampar,
slipande rengöringsmedel eller starka
vätskor när du rengör apparaten.
Español
Limpieza
Advertencia:
No utilice estropajos,
agentes abrasivos ni líquidos agresivos
para limpiar el aparato.
Suomi
Puhdistus
Vakava varoitus:
Älä käytä laitteen
puhdistamiseen naarmuttavia tai
syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä.
Français
Nettoyage
Avertissement : N’utilisez jamais de
tampons à récurer, de produits de
nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs
pour nettoyer l’appareil.
Italiano
Pulizia
Avvertenza:
Non usare mai pagliette,
detergenti abrasivi, o liquidi aggressivi per
pulire l’apparecchio.
Türkçe
Temizleme
Uyarı:
Cihazı temizlemek için bulaşık
süngeri, aşındırıcı temizlik malzemeleri
veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

מדריך

עיין במדריך עבור Philips Daily Collection כאן, בחינם. מדריך זה הוא תחת קטגוריה מצנמים ודורג על ידי 1 אנשים עם ממוצע של 7.4. מדריך זה זמין בשפות הבאות: אנגלית. יש לך שאלה לגבי Philips Daily Collection או שאתה צריך עזרה? שאל את שאלתך כאן

זקוק לעזרה?

יש לכם שאלה לגבי Philips Daily Collection והתשובה לא במדריך? שאלו את שאלתכם כאן. ספקו תיאור ברור ומקיף של הבעיה והשאלה שלכם. ככל שהבעיה והשאלה שלכם מתוארת טוב יותר, כך קל יותר לבעליPhilips Daily Collection אחרים לספק לכם תשובה טובה.

מספר השאלות: 0

Philips Daily Collection מפרט טכני

להלן תמצאו את מפרטי המוצר ואת המפרט הידני של Philips Daily Collection.

כללי
מותג Philips
דגם Daily Collection
מוצר מצנם
ברקוד 8710103595694
שפה אנגלית
סוג קובץ מדריך למשתמש (PDF)

שאלות נפוצות

לא מוצאים את התשובה לשאלתכם במדריך? ייתכן שתמצאו את התשובה לשאלתכם בשאלות הנפוצות בנושא Philips Daily Collection לְהַלָן.

האם השאלה שלך לא מופיעה? שאל את שאלתך כאן

אין תוצאות